LA CAMARRA  ACCADEMICA
O  SIA
LA  CRITICA
AGLI  UOMINI  DEBOLI
AL  BEL  SESSO
E  ALLE  DONNE  DI
POCA  EDUCAZIONE

Composta dal Socio Accademico Sig. Massara
 Nativo di Tropea nella lingua popolare del paeseProtesta dell'Autore
 

La Camarra, Accademici, jeu cantu
Pirchì mi l'ordinau lu Presidenti
E vui Cumpagni, chi mi stati accantu
Scusati si vi parru fora i denti:
Lu Calavrisi si duna stu vantu
Quandu parra, mu parra apertamenti;
Jeu dunca a lingua di lu meu paisi
Li Ncamarrati mò fazzu palisi.

E doppu chi aju lettu sta cantata
A l'abbati Cutuli la cunsignu
Sapendu ca la teni cunzervata
O 'ntra nu cantaranu, o 'ntra nu scrignu,
Perciò nci l'aju ad iju dedicata,
Comu omu saggiu e sacerdoti dignu
Chi teni a nu libruni rigistrati
Nomi e cognomi di li Ncamarrati.
 

La Camarra


                   1
Ogni pueta prima di cantari
Si chiama mu l'ajuta quarchi Musa:
Jeu chi solia lu stessu pratticar,
Chiamu la mia, ed ija mu si scusa,
Mi dici: su mpeduta, aju di fari,
Aju autru chi mu penzu, e su fratusa.
Va canta comu voi, va canta sulu
Nò mi frusciari sti timpi di culu.
 

                          2
Dunca Cumpagni nei pi chista vota
Scusati si nò cantu troppu bonu
Jeu senza ajutu no balu na jota,
Lu cantu è bruttu, quandu no nc'è sonu:
Ma bozi pimmu veni, e jeu si stronu
Stronu pi causa sua, randi ammazzata,
Ma speru mu la viu scupettiata.
 

                          3
Cantu jeu dunca comu spunta pari,
E cantu subbra l'errami mugghieri
Chi la Camarra nci fannu raghari
A li mariti, e l'hannu pi sumeri;
Subbra stu puntu jeu pozzu stampari:
Pozzu diri gran così, e tutti veri,
Pirchì venticincu anni la portai
Senza pimmu aju abbentu e posu mai.
 

                          4
Quandu mi maritai jeu, lu scuntentu,
Eppi na mugghiereja, arrassusia,
Chi notti e jornu no pigghiava abbentu
Avia lu mali di la parrasia,
Non eppi mai di queti nu mumentu,
Perdivi di lu cori l'allegria,
E pi la giusta leggi di Camarra
Stava sta lingua mia senza mu parra.
 

                           5
Vi juru amici mei, Cumpagni cari,
Subbra l'anima mia, ca quandu viu
Lu Prisidenti nostru1 sumportari
Tutti li peni chi suffrivi iu,
L'arma e lu cori mi sentu strazzari,
Dicu ciangendu: oh povereju miu!
Ti misi na Camarra donna Sanda
Chi cerca all'autru mundu, mu ti manda.
 

                           6
Ma statti armenu cuntentu nu pocu,
Ntra sta dunanza nci su certi abbati
Chi di Camarra suffrinu lu focu
Nu puntu peju di li maritati:
Squagghianu comu cira appocu appocu
Raghanu la Camarra di canati;
Lu nostru Segretariu cca prisenti
Patisci cchiù di tia peni e turmenti.


                              7
E lu cumpagnu soi Cicciu Rumanu2
Pi la Camarra camina mbrigghiatu
Lu stringi la canata chianu, chianu
Chi nci leva lu spiritu e lu chjatu:
Senza cunzenzu soi nò spendi granu.
Lu teni comu schiavu ncatinatu:
E mo chi abbusca li beji rigali
Ad ija li cunzigna puntuali.
 

                             8
Tumasi Ruffa, non è meravigghia
Si la mugghieri cu li mani soi
di la Camarra ti misi la brigghia
Chi nòpoi fari mai, chiju chi boi;
Armenu chija ti alliscia e ti strigghia
e ntra lu lettu sta a lu cantu toi,
Ma li scuntenti ababti autru non hannu
Di la Camarra ca pena ed affannu.
 

                             9
Chista è na soda e na baja raggiuni
Mu fa cuntenti chiji maritati,
Chi la Camarra comu a Sibiuni
Li teni notti e jornu ncapizzati.
Armenu Cunigghiu3, si nò si patruni
Mu curreggi li figghi cu gradati,
Pirchì no nci piaci a la mugghieri,
Tu non si abbati ad hai cosa mu speri.
 

                           10
Di la mugghieri ognunu ha chimmu spera,
Spiatici a don Titta4 ch'è dutturi;
Ti dici la camarra, ch'è leggera
Pirchì ia suffri bona a tutti l'uri;
Scuntentu! Diventau comu bandera
Chi sempri gira a lu ventu di amuri.
La mugghieri lu stringi ogni momentu
Ed iju agguanta ed è beju cuntentu.
 

                          11
Si di Camarra vui parrati, amici,
Cu chiji chi la raganu daveru
Ognunu vi rispundi, ognunu dici
Ca la Camarra è nu pisu leggeru:
Dumandatici tutti a don Filici5
Omu di garbu e giuvini sinceru;
Sapiti lestu lestu chi rispundi?
La camarra ch'aju jeu nò mi cunfundi.
 

                        12
Ma sta risposta sulu la pò dari
Gajuppi6 cu la sua filosofia,
Ca la mugghieri non senti gridari
Astrattu sempri cu la fantasia.
Si chija parra cumincia a penzari
Matematichi, scienzi e tologia
E li vuci chi faci la mugghieri
No moticanu mai li soi pinzeri.

 


                             13
N'autru Gajuppi, và ca mo lu trovi,
Chi nò rispundi, nò vidi nè senti:
Ogn'omu di stu mundu si cummovi,
L'omini nò su tutti di na menti:
Tantu la donna lu pungi e lu smovi
tanti lagrimi fa, tanti lamenti:
L'alliscia, l'accarizza, e dici, e parra
Finu chi no nci schiaffa la Camarra.

                            14
Su cosi mu ti fai na jistimata
Di chiji veramenti a la turchina;
Diavulu! na vrenzula cacata
Cu nu tò tò chi fa sira e matina,
N'omu di garbu, di tutta portata
Lu porta nommu vali na cinquina
E lu riduci comu a nu 'nzenzatu
Doppu chi l'avi bonu 'ncapizzatu.

                           15
Santu dià! nu giuvini di guerra7,
Chi cu lu pettu affrunta lu cannuni,
Chi ammazza a chista e jetta a chiju a terra
Chi fa frunti a cavajiu ed a peduni,
Si'ntra la casa si ritira e serra
Diventa cu mugghierisa putruni;
Lu pisu di Camarra è tantu forti,
Chi fa tremari a cui sprezzau la morti.

                             16
La morti si, la morti disprezzau
Nu Razziu Pijizza8, e lu sacciu iu,
Ca quandu 'ntra li bugghi si trovau,
Cu spiritu e curaggiu cumbattiu,
E mo Custanza sua l'addurmentau
Nci misi la Camarra e lu finiu;
Lu fici percureja manzueta,
Raghari nci la faci, queta queta.

                             17
La raghanu persuni cunsagrati
Ch'hannu la mitra in testa e cruci in pettu:
Canonici, vicari e purpurati
Di la Camarra provanu l'effettu,
Cui di niputi e cui di soru amati
Raghanu la Camarra cu dilettu;
O Camarra, Camarra smaliditta
Voti l'omini grandi a pitta fritta!

                            18
Pi la Camarra Dalida a Sansuni
fici moriri cu tanti 'mpittatu;
Pi la Camarra n'Erculi guappuni,
scuntentu! vivu vivu fu abbrusciatu;
Cu tutta la duttrina Salamuni
Di tricentu Camarra fu raghatu;
Pi la Camarra Adamu si mangiau
Lu pumu a chistu mundu arruinau.

                           19
Jeu portu ancora li panni strazzati,
E si sentu Camarra tremu e schiantu:
Mi ricorda li guai c'aju passati,
e pi paura mi scappa lu chiantu;
Ma vui Cumpagni cari Affatigati
Chi di Camarra purtati lu vantu
A quattr'occhi vorrissivu ciangiuti,
Nò siti omini cchiù: siti perduti.

NOTE:

1 D. Luigi di Francia
2 Canonico Francesco Romano (Cicciu)
3 Il medico Scipione Coniglio (Sibiuni)
4 D. Giovan Battista Barone (Titta, avvocato)
5 D. Felice Toraldo
6 D. Pasquale Galluppi
7 Il generale Vito Nunziante
8  D. Orazio Pelliccia