'NDIVINAGGHI  TROPEANI  2


 

a cura di Salvatore Libertino

Molti sono stati i contatti di incoraggiamento per l'uscita, nelle scorse tornate, della raccolta di 43 indovinelli tropeani. Ne pubblichiamo altri 30 con le relative soluzioni. Buon divertimento!
 
 

1. LIBRO
Haju n'arburu in Bilogna,
Chi non cima e chi no' fogghia,
Chi no' fogghia e chi no' cima,
Non c'è nuju chi lu 'nduvina.

2. LINGUA
Haju 'na tavuleja,
Chi staci sempri 'nta l'acqua
E non si mpurri mai.

3. MEDICO
Ahàa,
Mi tocca e si ndi va!

4. MELAGRANATA
Centu nidi e centu ova,
Centu fimmini 'n caggiola,
Cu la 'ngagghia 'sta palora
Nci rigalu nu paru d'ova.

5. MELANZANA
'Nta nu ciardinu entrai,
Bella donna chi trovai.
Era vestuta di calanu (seta) finu,
Cu' la 'ngagghia nci dugnu 'carrinu (un carlino).

6. MERDA
Sutt'o lettu da zza Chicca
Nc'è 'na cosa frisca frisca,
Vaci 'u cani e si l'allicca.

7. MONACO CAPPUCCINO
Nun è ciucciu e porta la capizza,
Non è porcu e havi li nziti,
Non è gaju e canta la notti.

8. NEBBIA
La viju di luntanu e di vicinu no.

9. NESPOLA LATINA
Nun su' porcu ed haiu l'ossa,
Nun su' previti ed haju 'a chirica,
Nun su' re e tegnu curuna.

10. NEVE
Vola voletta, vola volava,
Senza anchi caminava,
Senza natichi s'assettava,
E chi chiantu chi facia!

11. NOCE
A muntagna nasci,
A muntagna pasci,
A muntagna crisci,
Veni a casa e scrusci.

12. OCCHIO
Frangia di susu e frangia di jusu,
A menzu nc'eni lu gaudiusu:
Pi la santa Nunziata
Nun è cosa scustumata.

13. OLIVA
Sugnu 'a beja d''u palazzu
Cadu 'n terra e no' mi scavazzu,
Vaju nt' 'a Cresia e luci fazzu.

14. ORECCHINO
La pendula di lu patri Genuiffu
Nci penduliava comu 'na schioccareja di cirasi.
A 'na figghia schetta nci la misi
La pendula di lu patri Genuiffu.

15. PALETTO DELLA PORTA
Donna onesta nun è sicura
Si nun ha lu parmu (il palmo) e la chicatura (la piegatura).

16. POLMONE E GATTA
Russu russu 'mpendutu o' mureju (murello)
E 'a fimmina pilusa chi lu disia.

17. PORTA
'U jornu stamu spartuti,
E la sira ndi vasamu.

18. PROPRIO SIMILE
Nui 'u vidimu sempi,
'U re di tantu 'n tantu,
Dio n''o vidi e no' lu viderà.

19. QUERCIA E GHIANDA
Sutt'a nu munti nc'è Luggeri
Cu trimila cavaleri;
Hannu tutti lu cappeju,
E Luggeri è povireju.

20. RUOTE DELLA CARROZZA
Quattru soru simu,
E l'una all'autra d'arretu ndi currimu,
E mai non nd'arrivamu.

21. SCARPE
'A vacca faci 'a cambara,
'U goi 'u fundamentu,
'U porcu trasi e nesci,
'U restu è ferramentu.

22. SCIABOLA
Lucia, Lucia,
Chi 'ncambara stacìa,
No' mangiava e no' mbivìa
E di coriu (cuoio) si vestìa.

23. SOLE
Carru Magnu, re di Spagna,
Va 'nta l'acqua e non si vagna
Va 'nt' 'o focu e non vruscia.

24. SPADINO DEI CAPELLI
Vegnu di Milanu,
Portu 'na cosa tosta 'n manu;
Nci lu dugnu a la mia spusa
E s' 'a menti 'nt' 'a pilusa.

25. SPIGA, GRANO, FARINA E PANE
Vitti 'na fimmina prena
E figghiandu masculu fici;
Doppu la vitti ca lu vattiava
E di numu fimmina nci misi.
Di fimmina poi masculu diventava,
E dandu la vita all'omu s'astutava.

26. SPIGA E GRANTURCO
'Nt'a nu ciardinu nci sta n'omu mortu;
Si caccia i quazettuni
E rimani comu nu cazzuni.

27. STRADA
D'arretu s'allarga,
D'avanti s'accurcia.

28. SUGNA NEL VASO
'Nta nu palazzu di marmuru finu
Nc'è 'na fimmina maritata,
E com' 'a varva du cappuccinu:
Si' la tocchi t'ungi la manu.

29. TIZZONE
Non havi occhi e ciangi,
Non havi vucca e caccia sputazza.

30. UOMO
Nc'è n'animaliu ch' 'a matina
Camina cu' quattru pedi,
A menziornu cu' dui
E 'a sira cu' tri. Cu è?