Nun Mi Poti Accattari L'Amuri (Can't Buy Me Love)(Lennon/McCartney)
 

Nun mi poti accattari l'amuri, amuri,
nun mi poti accattari l'amuri.

T'accattu nu brilloccu di diamanti amica mea, si chistu ti faci sentiri bbona,
ti pigghju calunca cosa amica mea, si chistu ti faci sentiri bbona,
picchì nun m'indincarricu cchjù di sordi, picchì i sordi nun ponnu accattari a mea l'amuri.

Ti dugnu tuttu chju ca mu di dugnu, si dicerrissi ca tu mi voi,
poterrea pimmu è ca jeu nun aju chjù da fari, ma chju ca jeu aiu tu dugnu,
picchì nun m'indincarricu cchjù di sordi, picchì i sordi nun ponnu accattari a mea l'amuri.

Nun mi poti accattari l'amuri, tutti mi dicunu accussì,
nun mi poti accattari l'amuri, no no no, no.

Averrissi u mi dici ca nun ti servunu brillocchi di diamanti e accussì su cuntentu,
averrissi u mi dici ca voi chji cosi jà ca i dinari non ponnu accattari,
nun m'indincarricu cchjù di sordi, i sordi nun ponnu accattari a mea l'amuri.

Nun mi poti accattari l'amuri, tutti mi dicunu accussì,
nun mi poti accattari l'amuri, no no no, no.

Averrissi u mi dici ca nun ti servunu brillocchi di diamanti e accussì su cuntentu,
averrissi u mi dici ca voi chji cosi jà ca i dinari non ponnu accattari,
picchì nun m'indincarricu cchjù di sordi,
i sordi nun ponnu accattari a mea l'amuri.
Nun mi poti accattari l'amuri, amuri.
Nun mi poti accattari l'amuri.


®1964 Northern Songs