Figghjolea (Little Child)(Lennon/McCartney)

Figghjolea, figghjolea,
figghjolea, voi pimmu balli cu' mmea?
Sugnu accussì jutu e sulu,
ninna, veni cu' mmea.

Figghjolea, figghjolea,
figghjolea, voi pimmu balli cu' mmea?
Sugnu accussì jutu e sulu,
ninna, veni cu' mmea.

Si voi a 'ncunu
ca ti faci pimmu ti senti bbona,
allura 'ndi divertimu nu pocu
quandu jeu ti aju, tutta,
allura iamu, iamu, iamu.

Figghjolea, figghjolea,
figghjolea, voi pimmu balli cu' mmea?
Sugnu accussì jutu e sulu,
ninna, veni cu' mmea.

Quandu si' ccà vicinu a mmea,
si' a sula,
nu scappari u t'ammucci,
jamu, jamu,
sì, jamu, jamu, jamu.

Figghjolea, figghjolea,
figghjolea, voi pimmu balli cu' mmea?
Sugnu accussì jutu e sulu,
ninna, veni cu' mmea.

Oh sì, ninna, veni cu' mmea.
Oh sì, ninna, veni cu' mmea.


®1963 Northern Songs