Pi' Fammi Piaciri (Please Please Me)(Lennon/McCartney)
 

L'autra sira chistu 'nci dissi a figghjola mea
'u sacciu ca nun ti menti 'i nenti, ninna.
'Iamu, moviti...viatu..
Pi' piaciri, fammi piaciri, oh sì,
comu jeu fazzu piaciri a ttia.

Nun ti servi ca tu t'ammostri comu amuri
picchì aju pi' mu ti dicu sempi "amuri".
'Iamu, moviti..viatu..
Pi' piaciri, fammi piaciri, oh sì,
comu jeu fazzu piaciri a ttia.

Non vogghju fari cridiri ca mi lamentu,
ma amu sai ca sempi chjovi dintra e mia.
Fazzu du tuttu mu' ti fazzu piaciri
è accussì difficili ragiunari cu' ttia.
Oh sì picchì mi fai ciangiri?

L'autra sira chistu 'nci dissi a figghjola mea
'u sacciu ca nun ti menti 'i nenti, ninna.
'Iamu, moviti..viatu..
Pi' piaciri, fammi piaciri, oh sì,
comu jeu fazzu piaciri a ttia.
Fammi piaciri oh sì comu jeu fazzu piaciri a ttia.
Fammi piaciri oh sì comu jeu fazzu piaciri a ttia.


®1962 Dick James Music Limited