TROPEA 1860
- I Promessi Sposi -
 
 


 
 

ATTO I

La scena si svolge nella piazza del paese. Seduti all'osteria sono 3 o 4 ragazzi.
Comari che parlano. Ragazze che vanno a lavare i panni.

SCENA PRIMA


DINA
(Rivolta ad Elena)

Andiamo a chiamare Nina. E' tardi e abbiamo tanti panni da lavare.

ELENA
Nina! Nina! Fa' presto, scendi!


ELINA
Non ti movi! Voi a carrozza!

NINA
E mo', mo' vegnu! E Dio mio, un po' di pazienza!

ELINA
Era ura, finalmente!


Entra Saverio
e comincia a gironzolare intorno alle ragazze mentre lavano;
poi guarda Nina.
Canzone "Calabrisella"
 

ELINA
Hai visto? Arrivò puru oggi 'u biondu. Non manca mai. Almeno ci aiutasse a lavare i panni!

DINA
E comu ti guarda! Povireu è cottu!

ELENA
Ma a tea ti piaci? Nci dicisti ca sì?

NINA
Beh, io penso che ci capiamo ormai. Quando poi si farà avanti forse avrà una buona risposta.
E mo' spicciamundi u lavamu 'sti panni se no arriva mia madri e mi sala.

SCENA SECONDA

Entra 'u Baruni con le sue guardie del corpo e anche lui guarda Nina e fa sorrisetti
(sottofondo di musica)
 

DINA
Oh Nina, puru u Baruni ti guarda!

ELENA
Sta attenta però che questa è una brutta gatta da pelare.

ELINA
Ecco che arriva tua madre.
 

SCENA TERZA


Entra Donna Chicca


BARUNI
Salutammu cummari Chicca! Bella jornata piì lavari panni.
Vostra figghja poi è veramenti brava quantu bella.

CHICCA
Bontà vostra, Baruni mio.
Eh si c'è daveru nu bellu suli, peccatu c'avimu i stari cu cori in sospeso.
Dici ca Garibaldi sbarcò a Reggio Calabria!

BARUNI
Cu vu dissi? a zzà Minichea?

CHICCA
Eh già, a zzà Minichea! Lei è sempre informata di tutto.

BARUNI
Già! A zzà Minichea è megghju du Gazzettino d'i due Sicilie.
Ma non vi preoccupate, ca Francischiello nostro sa come tenere a bada quel pazzo.
E poi ci sono qua io (amico del nostro imperatore) e sempre a dispozione vostra e della vostra bella Nina!

CHICCA
Grazie, grazie Baruni! Sappiamo che possiamo fare sempre affidamento su di voi.
Mo' arrivederci, non vi disturbo più.

BARUNI
Sempre agli ordini vostri, Donna Chicca!
 

Il Barone si va a sedere al tavolino,
mentre Donna Chicca si mette a parlottare con due sue camari,
poi aiutano le ragazze a finire di lavare i panni ed escono.
 

BARUNI
Saluti, cumpari! Vi faciti u Tri Setti? E cu vinci?


FRANCO
Sempri stu delinquenti di Cumpari Carru! Pari ca avi a furtuna assettata supra i ginocchia.


CARLO
Non è veru nenti! Siti vui chi non sapiti iocari! Ca mo' vi fazzu vidiri ieu!
Pigghiativi chistu!

BARUNI
Bravu o zzù Carru.
Zzà Minichea portati 'na buttigghja di chiu bonu ca mo' nda jocamu assemi.
 
 

SCENA QUARTA

Entra zzà Minichea portando il vino e i bicchieri.
 

FRANCO
Zzà Minichea, dicitincillu puru vui o Baroni chiu chi ndi dicistivu a nui!
Non è veru ca staci arrivandu Garibaldi?

ZZA' MINICHEA
Chiacchiariati vui! Ma si arriva, faci saltari puru a vui chi difenditi tantu a Francischiellu.

BARUNI
Eh zzà Minichea, zzà Minichea!
Non iocati troppu cu focu!
Lasciate a noi uomini queste cose e non ci pensate.
State tranquilla che Garibaldi non può certo vincere l'esercito dei Borboni
con quattro scugnizzi che si porta dietro!
Perciò a noi conviene stare col più forte.

ZZA' MINICHEA
Ieu mi fazzu i fatti da casicea mea e non m'interessu nè di Garibaldi nè di Francischiellu,
e poi mi pari ca è ura mu finimu cu 'sta schiavitù, e tutti sti sordi, dazi e gabelli c'avimu u pagamu!
A vui vi cumbeni...ca 'ncuna cosicea vi trasi 'nte sacchi!

BARUNI
Eh Zzà Minichea!  Sta lingua, sta lingua!
Però siti 'na simpaticuna e facimu finta ca non sentimu,
sinno inveci i vinu bonu vui dati acitu 'mbilenatu.
 

Giocano a carte.
Intanto passa Don Ignazio che prima si avvicina ai giocatori
e poi se ne va salutando anche quelle che lavano.
 

GIOCATORI
Baciamo le mani, Don Ignazio.

CARLO
Salute! Don Ignazio.

FRANCO
Pace e bene.


DON IGNAZIO
Pace e bene, figlioli, pace e bene.
Divertitevi pure, mi raccomando, senza bestemmiare e dire parolacce,
chè domani è la Festa della Madonna di Romania e vi aspetto tutti in Chiesa.

UMBERTO
State tranquillo Don Ignazio, ca quandu si tratta da Madonna nostra non mancamu mai.

BARUNI
Io ho già fatto il mio dovere.

DON IGNAZIO
Sì, sì, bravo; grazie dell'offerta.
La Madonna dal cielo vi benedice ma vorrebbe vedervi più spesso nella Casa del Signore.

CARLO
Don Ignazio, aundi iati?

DON IGNAZIO
Corro ragazzi chè è l'ora del catechismo e se non scappo quei disgraziatucci mi demoliscono la chiesa.

FRANCO
Mbivitivi nu biccheri cu nui.

DON IGNAZIO
No, no, è troppo tardi; grazie assai. Sarà per un'altra volta.

BARUNI
Avanti Don Ignazio, non ci fate questa offesa.

DON IGNAZIO
E va bene. Ma solo un goccino.

FRANCO
Mbiviti, ca chistu è vinu chi faci risuscitari i morti.

DON IGNAZIO
Grazie, grazie. Arrivederci.
 

Don Ignazio se ne va salutando quelle che lavano.
 

CHICCA

Forza, portamu sti panni a casa, ca mo sona menziornu.
E vidimu tutti sti muscuni che giranu ca intornu; non annu propriu nenti i fari!
 

Il Barone esce dall'osteria, e Saverio chiama compare Paolo che sta giocando a carte.
 

SAVERIO
Cumpari Paulu, permettiti na parola?
 


PAOLO
Chi 'nc'è, cumpari meu, pari ca vi viu stranu!

SAVERIO
E chi nci pozzu fari, oramai su cottu!
Non dormu mancu a notti penzandu sempri a Nina.
Ormai mi trasiu nto cori e si non facimu ncuna cosa nesciu pacciu.

PAOLO
Ah cumpari meu, allura a cosa è seria! Ma a figghjola vi voli?

SAVERIO
Ieu su sicuru ca sì; picchì mi guarda e s'arridi! Cu chii occhi!

PAOLO
Allura chi gghjati cercandu!
Quandu na figghiola vi guarda voli diri ca a cosa è fatta.

SAVERIO
Sì! E a mamma aundi a mentiti? Chia mi fulmina cull'occhj!

PAOLO
E sì, jè na cosa seria! E a mamma vostra chi dici?

SAVERIO
Ancora non sapi nenti e non aiu mancu u coraggiu u nci parru.

PAOLO
E jiati! Cummari Micuccia è cusì bona e vi voli tantu beni.
E poi ia sapi ca mu si faci. Cercati u parrati cu dia e viditi chi vi cunsigghja.
Ah, viditi ca sta venendu! Si voliti vi dugnu na manu.
 

SCENA QUINTA
 

Entra comare Micuccia, mentre Paolo incita Saverio
 

SAVERIO
Sentiti, a ma'. Averria u vi dicu na cosa.

MIMMA

Dimmi figghiu miu. Chi 'nc'è?

SAVERIO
Eccu ma'. Io mo su grandiceu......

MIMMA
A figghiu mio, chi hai? Pari sempri addormentatu? Cumpari Paulu, chi 'nc'è?
Avi nu pocu i tempu chi stu figghju miu mi pari curiusu:
suspira, avi a testa nte' nuvuli, non mangia.
Chi t'imbattiu?

PAOLO
E' l'età! E' a luna!

MIMMA
Chi 'ncintra a luna?
 

(Canzone: "Si ti pigghi")
 

SAVERIO
A mà! non capiscistivu nenti.

PAOLO
Cummari Micuccia, u figghiu vostru è innamuratu.

MIMMA
Daveru figghju miu? Dimmillu tu ca ccu voi, e poi vidimu.

SAVERIO
Vogghju a Nina mia.

MIMMA
A Nina? E a quali Nina?

PAOLO
Voli a Nina, a figghja di Donna Chicca.

MIMMA
E ca propriu a chia avivi u ti menti nta testa!.
Non dicu pa' figghja, ca è na brava figghjola,
non pari figghja i chia mamma.
A figghju, ca mammisa cu cchia nasca tisa cu sapi a cui a mu nci duna a Nina.
E poi c'è puru u Baruni chi nci misi l'occhj i supra.

SAVERIO
Ma Nina voli a mia!

MIMMA
Allura iamu boni. Allura facistivu tuttu vui e io chi 'ncintru?

PAOLO
Jamu cummari. Non viditi comu suffri, povireu.
I figghjoli si vonnu, si guardanu, s'arridunu.
Nina è una bona figghiola, e puru Saveri vostru è da pinna;
figghju affezionatu e devotu e non faci nenti si prima non voliti vui.
Ma averreanu u parranu cu donna Chicca.

MIMMA
Sì, ma nci voli ambasciaturi.
Pari ca pozzu iri io u mi presentu, pigghiatimi ca vinni?
A mu si rispettanu i reguli e ci volleria n'ambasciaturi cu tantu di baffi.

PAOLO
Ah cummari, e allura ieu chi nci su a fari?
Modestia a parti su stimatu e rispettatu e poi su menzu parenti di donna Chicca.
I baffi l'aiu puru. Chi gghjati cercandu i cchjù!

SAVERIO
Cumpari miu mi sarvati.

MIMMA
E vui jerrissivu? E sperati ma cunvinciti a chia frunti di castellana?

PAOLO
Dassati fari a mia. Iati a casa ca poi vi sacciu a diri.
 
 
 

SCENA SESTA
 
 

PAOLO
Donna Chicca! Ah donna Chicca! Poterrissivu scindiri nu minutu ccà?
a mu vi parru.

CHICCA
Voliti a mia? Vegnu subitu.

CHICCA
(entrando)

Avi assai chi non ndi vidimu. C'è ncuna cosa?

PAOLO
Donna Chicca, eh...devo dirvi una cosa molto seria e scusate se vi ho chiamata fuori,
ma c'era Nina in casa e non volevo che sentisse.

CHICCA
Allura è na casa seria. Mi faciti spagnari.

PAOLO
Macchè. Anzi è na cosa seria, ma è na cosa bella.
Capiti, c'è ncunu chi misi l'occhi supra a figghja vostra, e volerrea u sapi chi ndi penzati vui.

CHICCA
Daveru? E cu è?
Sapiti, non pi avantu, ma a figghja mia è na figghjola bona,
tenera e puliticchja, e fino a mo' i matrimoni non ci hannu mancatu.
Saperrissivu quantu eppi u ndi rifiutu! Ca sta figghja non voli a nuju.

PAOLO
Sentiti. Vui a figghja vostra nci voliti beni, e di mia vi fidati, no?
Allura non mi potiti diri ca no:
ieu su sicuru ca a figghja vostra è cuntenta si nci daciti stu matrimoniu.
E io vi assicuro ca u giuvani è di famigghja onesta, onorata,
è nu lavuraturi chi non si risparmia di l'arti soi e non volerria avutru u faci felici a figghja vostra.

CHICCA
Ah cumpari Paulu, a sentiri vui stu pretendenti è u megghju du mundu, E si pò sapiri cu è?

PAOLO
E' chiu chi faci da figghja vostra na regina, na papissa.
E' Saveri u biondu, u figghju di cummari Micuccia a Pacchjana.

CHICCA
Ah cumpari mio, non sapia a cui mi portavavu.
U figghjolu è bravu, sì, non dicu ca no, ma comu famigghja...Ndeppi megghju d'ju. Vui u sapiti
(e chista è na confessione) ca puru u Baruni volerria a figghja mia.

PAOLO
Ma vi mandò?

CHICCA
Ancora no. Ma tanti parolei...!

PAOLO
Eh donna Chicca mia, chii sugnu omini chi non mandanu (sentiti a mia, chi su omu i mundu),
anzi stativi attenta.
U Baruni na cosa sa voli sa pigghja e senza cercari permessu,
e poi, pensati ca a figghja vostra sarria cuntenta cu cchju prepotenti
chi pigghja ca virga i dipendenti soi, masculi e fimmini?

CHICCA
Ih manculicani, chi esagerazioni! Intantu chiu è riccu.

PAOLO
Certu chiu è proprietariu i menzu paisi, a cumanda ed è puru protettu di Francischiellu pi' tanti cosi,...
Jamu, non mi faciti parrari.
Anzi u voliti nu consigghju, cercati a figghja vostra ma zitiati prestu e cu stu bravu
figghjolu, prima ma pretendi ncun avutru.

CHICCA
Chianu, chianu..Io pa' figghja mia ptetenderria nu principi, ma vui mi convincistivu,
e poi su' na mamma chi raggiuna e vogghju ma fazzu cuntenta!
Perciò vi dico ca si Nina voli, forsi si pò fari ncuna cosa.

PAOLO
Allura vegnu cchjù tardu pa' risposta. Simu a postu!

CHICCA
Mah! Certu ca na mamma certi voti è propriu nte guai.
Sti figghj di chi su nte fasci...chi a mu' nci pripari i casci.
E so io cu ccui mi consigliu. Peppi mio, u Signuri u l'avi in gloria, non si po' diri nenti.
E Nina, e u sacciu, a u biondinu nci piaci. A viu io chi suspira!
 

SCENA SETTIMA

NICA
Saluti cummari Chicca. Parrati sula come e pacci.

CHICCA
Eh cummari mea; su momenti chisti chi daveru una nesci paccia.


FRANCA
Chi ffù? Arrivò già Garibaldi?

CHICCA
Ah, Ciccina mia, quali Garibaldi;
chiu è ancora jà chi si runpi a testa chi' Burbuni e io mi runpu a testa pi' fatti mei ccà.

NICA
E chi nc'è ca vi viu daveru preoccupata. Cummari nc'è ncuna cosa? A nui ndu potiti diri.

CHICCA
Nenti, nenti. Non sacciu ieu stessa ca mu vi dicu...

FRANCA
E nci scummettimu ca nc'è Nina nto menzu.

CHICCA
Cu vui spartimu u sonnu e pozzu parrari. M'a cercò u figghju di cummari Micuccia a Pacchiana.

NICA
Daveru? E mu mmagginava. Chiu biondinu troppu guardaliava!

FRANCA
E cummari mia chi voliti. Chiu è nu bravu giuvani.
Dici ca u gnuri loru i voli beni assai pi' quantu sugnu onesti e lavuraturi.

NICA
E non vi ricordati quandu si spusaru, chi festa!
Tandu sì ca si facia festa, Cummari Micuccia portò ndote
non sacciu quanti tumulati i terra a Turri Marinu, e quattru cannistri chini d'oru,
e nu curredu a 12 a 12.

CHICCA
E ca pari ca a figghja mia è di menu?
I cannistri d'oru l'avi puru ia e u curredu nciù fici a 50 a 50
e si viderrissivu chi tila nci tessivi pi' linzola!
Megghju di na reggina.
E perciò pa' figghja mia nci volia nu principi.

FRANCA
Cummari mea, u sapimu ca vui siti na maistruna, ma i sti tempi i principi e i re scappanu.
E' megghju nu figghju bonu e onestu ca nu principi senza tronu o nu dirittuni prepotenti.
Vui mi capisciti, no?

CHICCA
Aviti raggiuni. Ma è megghju sti rosi mu fioriscinu e non si ndi parra cchiù.
 
 

SCENA OTTAVA
 

CHICCA
Eccu a cumpari Paulu. Allura, pi' cchia cosa potiti diri ca va bonu.
Stasira a casa mia facimu a festa d'appuntamentu. Vui jati u portati a 'mbasciata.

PAOLO
Brava, brava! U sapea ieu ca diceavu ca sì!
Saveri....Saveri!
 
 

SCENA NONA

CHICCA
E mò cumnari a mu m'aiutati a priparari tuttu pi stasira.
Vogghju na festa randi, u resta a nominata.

NICA
E i durci?

CHICCA
Ah già. Mò chiamu a zzà Minichea.

MINICHEA
Chi nc'è?

CHICCA
Sentiti. A me priparati pi' stasira i megghju durci chi sapiti fari.
U megghju vinu c'aviti nte vutti. Insomma, a mu si faci festa.

MINICHEA
E chi gghjè? Chi succediu?
A festa da Madonna è dumani e vui a faciti stasira?

MICA
Cosi randi, zzà Minichea.
Stasira nc'è appuntamentu di Nina cu Saveri di cummari Micuccia a Pacchiana.

MINICHEA
Mi ndi compiacciu. E' na coppia chi pari scritta nto cielu.
Non vi preoccupati Danna Chicca.
Vi fazzu nu festinu ca a mu s'alliccanu i baffi.
Dicitimi chi vi piaci i cchjù.

CHICCA
Allura priparati i curui d'ova, i nzui, i nacatuli, i pii, a pasta 'a mmendula.

MINICHEA
Non vi preoccupati;
mò chiamu a Rosicea e a cummari Ciccina e viditi chi lavuru!
Cummari, cummari Rosicea veniti ccà.
Sentistivu?
Nina e Saveri di cummari Micuccia a Pacchiana si zziatiaru.
Ah comu su cuntenta!

ROSICEA
Aguri donna Chicca.
U Signuri mi benidici. Mi ndi cuntentu assai.
Sugnu na bella coppia; e cu sapi chi belli figghj veninu a stu mundu!
Ma mò inveci u chiacchieramu, vidimu c'avimu i fari.

MINICHEA
Forza, spicciamundi.
 

SCENA DECIMA

Donna Chicca si avvicina ai giocatori.
 

CHICCA
Stasira si zzitia a figghja mia perciò facimu na festicea a casa mea;
siti tutti 'mbitati, si voliti onorari la mia casa.

GIOCATORI
Bene, Viva!.......

Tutti si danno da fare a preparare vassoi, sedie che vanno e vengono.
 

SCENA UNDICESIMA

Mentre già alcuni invitati sono seduti e altri camminano, arriva Saverio con Paolo e Mimma.

NICA
U zzitu, u zzitu!
Sta venendu u zzitu ca mamma e cumpari Paulu!

CHICCA
Benvenuti a casa mia, vui e vostru figghju.

MIMMA
Onoratissimi, donna Chicca.
E a nomi di mio figghju vi ringraziu di l'onori chi nci fati
e vi assicuru ca su' daveru cuntenta.

CHICCA
Jamu, mò non ndi commovimu.
Speramu inveci sti figghj nostri u su felici pi' tutta a vita e nui mi potimu assistiri sempri.

MIMMA
Stati tranquilla pi' chistu.
Ca Saveri mio non voli avutru.
U sacciu io quantu suspiri e quantu nottati si fici pensandu a figghja vostra.

NICA
Ma Nina duv'è, non veni?

CHICCA
Mo veni, mo veni! Si sta priparandu supra chi cumpagni soi.
 

Entra Nina e tutti la baciano e le fanno gli auguri.
Poi arriva la Zzà Minichea portando i dolci che vengono subito offerti.
I fidanzati, intanto, stanno seduti lontani e ogni tanto si guardano.

MINICHEA
Jamu, pigghjati sti durci, ca pari ca su fatti i l'angiuli.

PAOLO
E mo nci voli na ballata.
Jamu cumpari:
ognunu si pigghja a dama soi e facimundi a tarantella di chiazzaroli.
 
 


Tarantella

I festeggiamenti continuano e tutto è improntato sulla recita a soggetto su come si potrebbe svolgere una festa in famiglia.
Sono invitati i musicisti e compare Paolo fa un pò il "Maitre de chambre".
Arrivano gli invitati, fanno gli auguri, la mamma di Nina offre dolci, vino e liquore,
aiutata dalle comari, mentre gli invitati si muovono, brindano, parlano.
Tra un brindisi e l'altro compare Paolo invita più volte tutti a ballare.
Ogni volta che i suonatori accennano le prime note della tarantella, i ballerini si dispongono sul palco per il ballo.
Dopo i vari brindisi con applausi e grida, altri canti e balli e così via....
fino alla conclusione.
 

FINE PRIMO ATTO 
 
 

Tropea 1860 - I Promessi Sposi 
di Marcella e Maria Cristina ROMANO
INDICE:
Pagina Principale  |   Introduzione   |  Personaggi   |  Scenografia, Costumi, Testi delle Canzoni  |   Atto Primo  | Atto Secondo  | Atto Terzo  |  Downloading  | 


Copyright © 1970-2009 All rights reserved