TROPEA 1860
- I Promessi Sposi -


 

ATTO III
 
 

SCENA PRIMA

In piazza il solito crocchio di gente che gioca a carte e commenta l'accaduto
 
 

MINICHEA
U vidistivu, poviru Saveri chi nci succediu!

UMBERTO
Si non c'era Paulu u mu teni facia na fisseria.

FRANCO
Chi potia fari povireu cuntra o Baruni!
Chiu avi i spai forti cu chii dui angiulei chi si porta sempri appressu.

MINICHEA
S'era io o postu i Saveri non mi spagnava di dui scagnozzi.

UMBERTO
E na botta i cuteuzzu poi non va cacciava nuiu?
A zzà Minichea stativi queta ch'è megghju!

MINICHEA
Stativi queta, stativi queta....Io non staiu queta stavota ca non è giustu
ca nu poviru giuvini a mu si nghjuttisci stu sgarbu.

CARLO
E chi boliti u faciti. U Baruni poi non è malu;
voli sulu u faci u prepotenti e su pò permettiri picchi cumanda j\u e poi è appoggiatu du re.

MINICHEA
E Garibaldi adduvi sì...Nciu dicerria io o Baruni comu si vaci i dirittizza.
 

(Esce)

SCENA SECONDA

Entrano Dina, Elena, Elina e poi Anna R. e Franca
 

DINA

Povira Nina a quandu a quandu era cuntenta, nci capitò stu bellu guaiu.
E mò a Saveri va pigghjalu cchjù!

ELENA
Nci l'avia dittu u staci attenta o Baruni!

ELINA
E cu su potia immagginari ca chiu si facia avanti dopu chi Nina era ormai zita cu Saveri.
Si potia decidiri prima.

DINA
Mu caccia a Saveri comu nu cagnolu bastuniatu e propriu nto ballu di ziti davanti a tutta chia genti.
Certu ca è m'affruntu malu malu.

ELENA
Chi diciti mu jamu nu morzu di Nina ma cunsolamu, povirea!

ANNA R.
Duvi jati iendu vui, pinnuncini.
Donna Chicca a chist'ura a chjusi nta na stanza a chia povira figghja e non cia faci vidiri a nuiu!

DINA
Certu, a dia u sgarbu chi nci ficiru a Saveri quasi quasi nci cunveni.
Ca a Saveri non l'avia tantu a piaciri.

ELINA
E sicundu vui u Baruni è megghju?


ANNA R.
U Baruni è u Baruni!

ELENA
E avia u si cumporta i chiu modu?

FRANCA
E Donna Chicca non pensa a chiu chi dicinu mò i mali lingui di figghjasa.

DINA
A Donna Chicca nci nteressa sulu u dici ca figghjsa è zita cu Baruni.

ELINA
Sì zita! Ancora non è nenti zita e poi aspettati ca mò sa marita.

FRANCA
Stativi queti vui facci tosti.
Speramu inveci u Signuri u nci cangia a testa o Baruni e mu faci u doveri soi.

DINA
Intantu chiu poviru Saveri cu sapi comu si dispera.
 

SCENA TERZA

Entra Don Ignazio
 

DON IGNAZIO
Buon giorno figliuole!

TUTTE
Buon giorno Don Ignazio.

FRANCA
U vidistivu Don Ignaziu chiu chi succediu.

DINA
Cosi mali, cosi mali.

DON IGNAZIO
Eh figliuole mie, bisogna aver pazienza.

DINA
A chiu malandrinu nci facerria....

DON IGNAZIO
Zitta! Non dovete parlare così altrimenti gli amici si eccitano e poi può venire il peggio.

ELINA
Vi spagnati pensu?

DON IGNAZIO
Non si tratta di aver paura, bisogna essere prudenti, ragionare...

ANNA R.
Avi ragiuni Don Ignaziu, è megghju mu stamu calmi u vidimu prima si i cosi si mentunu o postu.

DINA
O postu pi cui? Pi Saveri nò di certu. Atru ca calmi.

ELINA
Unu averria u m'affrunta....

FRANCA
Queta! Ca stannu venendu i sbirri.

SCENA QUARTA

Entrano Nicola e Alfonso e si avvicinano a Don Ignazio


ALFONSO
Cu permessu vostru averria mu nci dicimu dui paroli a Don Ignazio.

ANNA R.
Fati, fati ca nui nci ndiamu.

TUTTI
Arriverderci Don Ignazio.

DINA
(uscendo)

Cu sapi chi vonnu mo chii.

FRANCA
Queta e cammina e fatti i fatti toi.
 
 

SCENA QUINTA


NICOLA
Don Ignazio, ndi manda u Baruni pì na mbasciata.

DON IGNAZIO
Dite figluoli, dite, in quello che posso.

ALFONSO
Addunca, u Baruni, persona nobile e generosa decidiu mu si fidanza cu Nina i Donna Chicca.

DON IGNAZIO
Ah! Bravo, bravo, ne sono contento, non poteva agire diversamente da buon cristiano...

NICOLA
Chisti non sugnu fatti chi ndi riguardunu. U patruni nostru, pò fari chiu chi voli e comu voli.

DON IGNAZIO
Giusto, giusto.

ALFONSO
Allura vui doviti iri di Donna Chicca a fari, diciamo così, l'ambasciaturi ufficiali.

DON IGNAZIO
Io? Proprio io?

NICOLA
E cui megghju i vui.

ALFONSO
U Baruni dici ca a mu jati vui e sicuramenti vui non nci rifiutati stu favori,
ca u Baruni a vui vi ndi fici tanti eh....?

NICOLA
Donna Chicca poi sarà chjù cuntenta e non si farà pregari tantu, specialmenti
si nci portati stu picculu rigaleu.

DON IGNAZIO
Sì, forse Donna Chicca sarà d'accordo,
ma quella povera figluola dopo che aveva promesso il suo cuore a quel bravo giovine...

ALFONSO
Fissarii..Quandu mai cumandaru i scaracepuli.
Nina ormai a mu pensa sulu o Baruni e basta,
e a vui non vi manca garbu ma cunvinciti.

DON IGNAZIO
Io? Ma come posso io...?

NICOLA
Ah Don Ignaziu, vu' sapiti.
U Baruni nostru dissi u nci diciti a Nina ca ju è a sua disposizioni,
e ncasu mai voli ncunu bellu vestitu novu ccà nc'è na bella burza china i dinari e si pò accattari chiu chi voli.

DON IGNAZIO
Io proverò, vedrò...

NICOLA
Don Ignaziu, non girati a cosa mò? Dicitindi chiuttostu ca mu nci dicimu o Baruni.

DON IGNAZIO
Dite, dite; beh! Dite che farò come vuole, che cercherò di accontentarlo.
Ora vado e vedrò che si può fare,
e che al più presto tutto deve regolarsi con la benedizione di Dio.

ALFONSO
Non vi preoccupati ca i cumpetti ndi mangiamu puru.

(Escono)
 

SCENA SESTA
 

DON IGNAZIO
Guarda cosa mi tocca fare....anche l'ambasciatore.
E chi si può mettere d'altra parte contro il Barone?
In verità mi ha sempre fatto dei favori.
E' un pò prepotente sì, ma le sue offerte alla Chiesa sono le più cospicue e non dimentica i poveri.
Bah! Andiamo da Donna Chicca, quella non si farà certo pregare per rompere il fidanzamento con Saverio
(che praticamente ormai è cosa passata) e fidanzare Nina col Barone.
Mah Nina, povera figliuola. Mah! A questo mondo bisogna soffrire, ma in cielo no.

SCENA SETTIMA
 

UMBERTO
Zzà Minichea, nu mazzu i carti novi...ca chisti su signati.
Vidimu si cangia nu pocu a fortuna.

CARLO
Ca camu cangia. Oggi è a jornata i Cicciu.

FRANCO
Ca pari ca non perdivi mai io.

MINICHEA
C'aviti oggi chi non mi rassati mpaci nu minutu, Ca aiu i fari...
 

SCENA OTTAVA

Entrano Dina, Elena e Elina

DINA
Zzà Minichea, sentiti!

MINICHEA
Chi ffù.

DINA
Don Ignaziu iu a casa i Donna Chicca.

MINICHEA
Iu u nci porta cunfortu, povira Nina!

DINA
Quali confortu, iu ca u mandò u Baruni.

MINICHEA
U Baruni? A Don Ignaziu. Signuri meu puru Don Ignaziu si misi u faci u ruffianu.
Nta chi mundu simu, nta chi mundu.....

ELINA
Stati queta ca arrivanu i dui cummari.
 

SCENA NONA
 

Entrano Anna Rosa e Franca
 

FRANCA
Signuri mio, Signuri mio. Ormai Saveri povireu non avi chiù speranzi. Ormai u iettaru i cavallu.

ELENA
U sapimu, u sapimu.

ANNA R.
Passammu sutta a casa i Donna Chicca e sentimmu Nina chi ciangia e
a Donna Chicca chi gridava ca ia non boli u vidi cchjù a Saveri,
nè mu senti nominari, ca mò Nina è zita cu' Baruni.

FRANCA
E c'era puru Don Ignaziu.

ELINA
E Don Ignaziu iu u faci opera di convincimentu, cu' Donna Chicca.

DINA
E veramenti pari ca nci vozi assai u cunvinci a Donna Chicca.
Chia nci pari ca pigghjò u papatulu mò chi u Baruni voli u si zitia pì daveru.
U guaiu è di Nina, povirea......

ELINA
E di Saveri! Avi i stamatina chi va girandu sutta e supra comu nu cani vastuniatu. U viditi jà.

ELENA
Povireu. Sta passandu.
 
 

SCENA DECIMA
 

SAVERIO
Salutamu.

TUTTE
Salutamu.

SAVERIO
(Si avvicina al tavolo da gioco)

Salutamu cumpari.

FRANCO
Assettati Savereu. Veni ccà e fatti na partita ca ti passanu nu pocu i pinseri.

UMBERTO
Veni, veni. Mbiviti nu biccheri i vinu. E statti allegru.

MINICHEA
E mò? Chi succedi?

ANNA R.
Camu succedi. Mò Nina si zitia cu Baruni e Saveri a mu si cogghj i varchi a sciuttu e quetu quetu, sinnò...

FRANCA
 E sì i cosi du mundu vannu accussì.

MINICHEA
Speramu sulu ca u Baruni si marita appiddaveru.

DINA
E si nò Signuri mio mu nci veni nu corpu e mu resta fulminatu.

ANNA R.
Scumunicata, chissù sti cosi.

ELINA
Oh guardati cu arriva. Mo ndi sentimu di belli.
 

SCENA UNDICESIMA

Entrano Donna Chicca, Nina e Don Ignazio e si canta "Figghia, figghja, nesci all'abballu".
Finita la canzone, Chicca inveisce contro Saverio che ha intravisto.

CHICCA
Chi boli chiu jà. Nommu si faci vidiri cchjù in giru cu figghjma, non è roba pi' diu.

SAVERIO
Tenitivilla a figghja vostra e datincilla a cu voliti.
Ma ricordativi ca stati facendu a mpelicità di Nina picchì ia non si poti scordari di mia.

NINA
Saveri, o Saveri!

(Piange)
 

SCENA DODICESIMA

Entra Mimma

MIMMA
C'haviti u nci diciti o figghju meu ah?

CHICCA
Io non haju u nci dicu nenti o figghju vostru, anzi vi dicu ca non haju u dicu nenti mancu
a vui e da questo momento cunsiderati ruttu u fidanzamentu e ognunu si ndivaci pa strada soi.

MIMMA
E si mò avimu nautru Santu d'adurari.
Mò ndavi unu cchjù grossu e perciò non si cunta cchjù a parola data:
Bellu onuri c'haviti?!

CHICCA
C'haviti u diciti sull'onuri meu. Io decidivi ca a figghja mia a mu si fidanza cu n'autru e basta.
Su patruna?

MIMMA
Vu dicu io si siti patruna o no.
Vui a mu mi renditi cuntu di l'azioni chi mi facistivu.

DON IGNAZIO
Calma, calma è meglio non arrabbiarsi tanto. Bisogna ragionare.

MIMMA
Ah Don Ignazio, mò vi mentiti puru vui nto menzu.

DON IGNAZIO
Ma io parlo per il bene di tutti. Non bisogna fare così.
 

CHICCA
Don Ignazio, dicitincillu vui allura a cummari Micuccia.
Io non vogghju u nci fazzu tortu a nuju.
Ma i cosi ormai iru accussì e non c'è riparu.

DINA
E già a sonata a ntonati comu cumbeni a vui.
Ma vi pari giustu, arrivati a nu certu puntu, u cacciati a unu e u mentiti a n'autru.
Pari ch'eni na pitta fritta e a votamu e a giramu comu volimu.
Ccà nci sù dui giuvinei nto menzu e dui famigghj chi s'avianu già compromessu.
E vu mò mancati i sta manera a na parola data?!?!

FRANCA
Jamu cummari, cercati u vi calmati. E chi boliti u nci faciti.

MIMMA
Aviti ragiuni. Ma a curpa è a mea ca non avia u vaju appressu a Saveri.
U dicia io ca cu sta nasca tisa non si cuncludia nenti.
Pari ca non ndi canuscimu?
Vorria sapiri avundi l'appoggiati tutta sta superbia.
Subba e ramificazioni di famigghja?

CHICCA
A mia sti cosi?
Ma vui u sapiti cu ccui staciti parrandu?
Aviti u sapiti ca a famigghja mea e di cchjù onorati i Trupea
e si boliti u mu sapiti... u nannu meu era parenti di megghju gnuri i Trupea.
Capiscistivu.
E prima u nominati a famigghja mea a mu vi prufumati a vucca cu bergamottu.
Ah non viditi ja.

MIMMA
Ja, parenti i cui.
Pari ca non ndi canuscimu a Trupea e setti casali.
Dumandati inveci cu è cummari Micuccia a Pacchiana e viditi chi vi dicinu.

NICA
Bonu, bonu, cummari. Rassati stari i picchj antichi mò.
Pensati mu risolvimu i questioni i mò.
Vui u viditi ca Donna Chicca fu costretta, povirea.
U sapiti ca quandu ci si mentinu i prepotenti nto menzu...
 

MIMMA
Quali costretta. A chia non nci pari veru ca u Baruni voli a figghjsa.
Cu sapi quantu giaculatori nci dissi o Signuri.
Poi videndu ca u Baruni non si facia avanti pi' non mu resta a mani vacanti nci cumbeniu Saveri.
Mò Saveri però non ci cunveni cchjù e quindi via esci fora di casa mia.
Ma chista a ma pagati, cara ed amara.
 

SCENA TREDICESIMA

Entra Paolo spaventato

PAOLO
Cummari, Cumpari mei, chi succediu!!!!!

TUTTE
Chi ffù? Chi succediu?

(Tutti si alzano e si fanno attorno a Paolo)

PAOLO
Ammazzaru o Baruni !!!!
 

TUTTI
Quandu? Comu? Duvi? E comu fu? Signuri meu, Signuri meu!
 

PAOLO
U trovaru mò mò ntu giardinu soi ca testa fracassata i nu corpu i lupara.

DINA
Maramea e cu fù?

PAOLO
Non si sapi nenti. Nuju vitti nenti.
 

DON IGNAZIO
Dio mio, Dio mio!! Ma come sarà successo. Povero Barone.

FRANCO
Povireu. Ca allurtimu non era tantu malu. Era dirittu ma s'avia u m'aiuta cu avia bisognu, l'aiutava.

DON IGNAZIO
Pace all'anima sua.

(Cantano "U Baruni di Fjuri")

CHICCA
Camina Nina mia. Camina a casa povira figghja svinturata.
 

SCENA QUATTORDICESIMA

DINA
E mò? Povira Nina! Nè a Saveri e nè o Baruni.

ELENA
Viditi, viditi c'havia u succedi.

FRANCA
Poviru Baruni, non sa meritava però na fini cusì brutta.

NICA
Jamu nindi cummari mea ca chisti su tempi brutti. Jamu nindi.

MIMMA
Signuri meu, Signuri meu.

FRANCA
Veniti cummari Micuccia veniti ca va accumpagnamu a casa.

DON IGNAZIO
Venite ragazze, andiamo in Chiesa a pregare per l'anima di quel povero uomo.
 
 

SCENA QUINDICESIMA
 

MINICHEA
Poviru Baruni! Cu sapi cu pottessiri. Cumpari Cicciu vui chi ndi diciti?

FRANCO
Eh Zzà Minichea...Guai, guai...
 

UMBERTO
Eh...prima o dopu avia u succedi.

PAOLO
C'era troppa mbidia pù Baruni...A troppa genti nci struppiava.
 

MINICHEA
Non criu ca fu Saveri?

CARLO
E chi jati dicendu...Saveri non è capaci u faci na cosa i chisti........

PAOLO
Quali Saveri, ah Zzà Minichea. Mi dispiaci i vui. Ccà nci su pezzi grossi nto menzu.

UMBERTO
Ah Zzà Minichea, vui chi sapiti sempri tuttu, allura non sentistivu murmuriari nenti nta stultimi tempi.
 

MINICHEA
No. Io no. Non mi diciti.

UMBERTO
Don Mimì a Turri chi fina a mò si stezi quetu quetu, trovò l'occasioni pimmu si caccia davanti o Baruni.
Aviti u sapiti ca u misi passatu u Baruni non fici passari nte terri soi na mandria di pecuri i Don Mimì.
Non vi ricordati quandu portaru o spitali i Vibu a chiu mandrianu ca testa rutta....

MINICHEA
Ah! Sì, sì.

UMBERTO
E... Don Mimì stava chi lanzi e non vidia l'ura e si..............

PAOLO
Si misi da parti soi na para di omini du Baruni, aspettaru u momentu bonu, e cu dui botti risolviu a questioni.
E non sulu.
I mand'annanzi è iu u capu drangata.

MINICHEA
Non vidi jà!!! Allura fu Don Mimì?!

FRANCO
Queta.....Sti cosi a mu si sannu ma non a mu si dicinu.
O Baruni non si sapi cu ammazzò. E mò ricogghjmundi ch'è megghju.
 

SCENA SEDICESIMA

Entrano Alfonso e Nicola dopo che Minichea si è allontanata.
 

ALFONSO
Ndi manda Don Mimì a Turri u mu v'avvisamu si stasira ndi trovamu o solitu postu.

NICOLA
A mu sappura cu fu l'assassinu e vendetta sarà, pu poviru Baruni.
A stasira, cumpari.
 

(Escono)
 
 

SCENA DICIASSETTESIMA
 

FRANCO
I gentilomini cangiaru già patruni.

CARLO
E mo chi beni a diri sta mbasciata.

PAOLO
Non capiscistivu? Stasira grandi cunvegnu.
Don Mimì pigghia u cumandu e caccia ncuna scusa pà morti du Baruni.

UMBERTO
E si prima su cacciò davanti, mò nci faci l'elogiu funibri.
Delinquenti!
E nui a mu facimu finta ca non sapimu nenti.

PAOLO
Bonu, bonu. Nui non ci ntramo. Assa u si ruppunu i corna tra ii.
A stasira, cumpari
 

(Escono tutti)
 
 

SCENA DICIOTTESIMA

La scena è buia. Un rozzo tavolo in mezzo alla scena e varie sedie.
Oppure sempre lo stesso tavolo vicino all'osteria.
Ad uno ad uno arrivano tutti i ndranghitisti. In ultimo arriva Don Mimì.
Sottofondo di musica "Malanotti"
Si canta "Malanotti"

DON MIMI'
Cumpari, u Baruni nostru amicu carissimu fu ammazzatu
e io, cumu è regula da nostra onorata società,
pigghju u postu soi.
Ma u Baruni i sutta terra grida vendetta e nui avimu l'onuri mu u vendicamu.
Omini onorati e capaci comu o baruni nd'avia pocu,
perciò l'infami chi ammazzò a nu sì grand'omu a mu mori puru iu coma nu cani.
 

UMBERTO
Ma no si sapi cu fu c'ammazzò o Baruni, paci all'anima soi.
 

DON MIMI'
U sacciu io cu fù. Perciò vendetta prestu sarà.

TUTTI
Cu fu? Cu fù?
 

DON MIMI'
Nu vermi luridu chi non amu campaa sopra a facci i sta terra.
P'amuri i na suttana chi nci ballò davanti, vozi u si vagna i mani du sangu du Baruni nostru.
E mò a mu mori iu comu a nu vermi.
Stasira stessa Saveri u Biondu a mu vaci u nci faci cumpagnia o Baruni sutta terra.

TUTTI
Saveri!!!!

DON MIMI'
Si. Iu fù!!!

PAOLO
Vui mi scusati, Don Mimì.
Ma io pensu  ca non vi informaru bonu. Non pò essiri u fù Saveri.
Chiu non sapi ammazzari mancu na musca,
figuramundi s'era capaci u m'ammazza o Baruni.
No vozimu mancu nta l'onorata società pi quantu è timidu e virgugnusu.

UMBERTO
Chiu sveni si vidi na guccia i sangu.

DON MIMI'
Silenzio!
Io vi dicu ca fu Saveri e cussì è.
E si ncunu voli u menti in dubbiu a parola mea, u si faci avanti.

PAOLO
Io non dicu pì chistu.....

DON MIMI'
E allura queti e basta.
Stanotti vendetta sarà fatta. E ricordativi ca l'ordini i dugnu io.
E cu voli u fila beni e si no...
(batte un coltello sul tavolo)
Felici notti cumpari!
 

Esce Don Mimì e tutti gli altri ad uno ad uno.
Resta Paolo.
 
 

SCENA DICIANNOVESIMA
 

PAOLO
Eh delinquenti!
Non sulu ammazzò o Baruni, mò voli u ncurpa puru a chiu poviru Saveri.
E cun Don Mimì non si chjecchjaria autru ca u Baruni.
Chiu stasira stessa faci ammazzari a Saveri.
Aiu mu m'avvertu subitu a chiu poviru cristu, a costa u nci vaiu sutta,
ma non pozzu fari u succedi sta ngiustizia.
Assati u vaju u mu trovu. Finimmu i campari.
 

(Esce)
 
 

SCENA VENTESIMA
 

Entrano Saverio e Paolo
 

PAOLO
Vu u capiscistivu, cumpari meu. A mu scappati subitu.
Chju è malu intenzionatu e a chist'ura i sgherri soi vi stannu cercandu.

SAVERIO
E io c'haiu u fazzu. Adduvi a mu vaiu. E a mamma...
 

PAOLO
Scappati, scappati, avundi voliti ma scappati.
A mamma vostra a avvertu poi io.
Anzi, cercati u jiati versu l'Aspromunti....dici ca Garibaldi è di chi parti.
Viditi u v'arrolati cu d'ju, almenu nc'è ncunu chi vi difendi e poi Don Mimì non arriva finu a Garibaldi.
Sì, jà siti o sicuru. E prestu jati vindi.

SAVERIO
Sì, sì, vajiu, ma prima u partu, vogghju u viu a Nina.
Pì carità cumpari, fatimi mu ma viju pi l'urtima vota.

PAOLO
A ch'istura? E comu facimu, survegliata notti e jornu...
 

SAVERIO
Io vogghju u ma viu, si no non partu e Don Mimì mi pò puru ammazzari
ca tantu chi mi servi a vita senza i Nina mia....
 

PAOLO
Jamu cumpari, non faciti accussì, non vi perditi i coraggiu.
Viditi ca i cosi prima o dopu s'aggiustanu...
 
 
 

SCENA VENTUNESIMA
 

SAVERIO
Sfurtuna mia.
Aju mu mi ndi scappu comu a nu delinquenti senza mu fici nenti,
anzi dopu chi eppi u subisciu torti i tutti i maneri chi mi cacciaru Nina di vrazza.
Madonna mea da Rumania, si mi faciti u miraculu u pozzu tornari,
vi promettu ca vi fazzu na cullana d'oru zicchinu.
 

PAOLO
Jamu, cumpari meu, non faciti accussì.
Mò vidimu, a chjamamu chjanu chjanu e speramu non mu senti Donna Chicca.
 

SAVERIO
No! Aspettati. Inveci mu ma chiamati, facitinci na serenata.

PAOLO
A mu ncia cantu io?
 

SAVERIO
Sì, cantati vui c'aviti na bella vuci e poi io ntastu mumentu non m'affidu mancu u parru.
 

(Si canta la "Serenata a Nina")
 

SAVERIO
Scindi nu minutu, Nina.
 
 
 

SCENA VENTUNESIMA
 

NINA
Saveri, chi succediu? Picchì mi facisti u scindu? Si mi vidi a mamma...

SAVERIO
Nina, mia, chi miraculu u ti pozzu parrari.

NINA
Ma picchì? Chi succediu ancora?

SAVERIO
Mò non ti pozzu spiegari. Nina, a mu partu subitu ma prima volia u ti salutu pì l'ultima vota.

NINA
E picchì a mu parti? Picchì a mu mi saluti pì l'ultima vota.
O Saveri, picchì mi parri accussì?
Tu u sai ca a mmia du Baruni non m'interessava nenti, tu u sai ca io vogghju beni sulu a tia.
 

SAVERIO
Ah cori mio, chi beni mi fai cu sti paroli,
ma a sfurtuna vozi u ndi sparti na vota e mò ndalluntana du tuttu.
Don Mimì a Turri mi ncurpò da morti du Baruni.
U fici ammazzari iu e mo voli u m'ammenta a mia e giurò ca mi faci ammazzari stasira stessu.
 

NINA
No, no, Signuri mio, no......!

SAVERIO
Statti calma.
Mò chi tu dicisti ca mi voi ancora beni,
io fazzu di tuttu u mi salvu e ti giuru ca ncunu jornu tornu si tu mi prometti ca m'aspetti.
Giurami ca m'aspetti, Nina mia, giuramillu!!!

NINA
O Saveri, non mi lassari, non mi lassari, si no moru......

SAVERIO
No, Nina mia, non pozzu restari e tu u capisci,
ma io ti giuru supra a Madonna nostra da Rumania ca tornu prestu
e chi boni o chi mali tutti i cosi a mu si mentinu o postu.
E poi nuju ndi pò cchjù spartiri.
Ma tu m'aspetti, no?
 

NINA
A tia sulu aspettu, a tia sulu pì tutta a vita e nzamaddio non tornerrissi u mi fazzu monaca.
Tu giuru.

SAVERIO
Non ti preoccupari, tornu, tornu. Aspettami, Nina mia, u Signuri u ndi vidimu prestu.
A prestu Nina, a prestu.
 
 
 

FINE DEL III ATTO
 
 
 

ULTIMA SCENA
 

ELINA
Avi nu misi chi Nina non nesci.
Non veni mancu u lava i panni a funtana.
 

DINA
Di quandu partiu Saveri, non faci autru chi ciangiri da matina a sira.
 

ELENA
Poviru Saveri. Cu sapi adduv'è a chist'ura.
 

Sottofondo musicale di "Calabrisella"
 

Entra Rosicea.
 

ROSICEA
U re scappò i Napuli!
Tutti i Burbuni stannu scappandu!
Garibaldi vinciu!
Viva Garibaldi! Viva!
 

Entra Paolo.
 

PAOLO
Strusciu di scupa nova!
Stannu partendu tutti!
Don Mimì e tutti l'amici sui e du Re stannu scappandu!
Si spagnanu ca Garibaldi nci faci pagari tutti i pira!
 

UMBERTO
Entrando
Vitti a Don Mimì supra o carrozzinu soi chi fuja comu u ventu.

MINICHEA
Entrando
Tutti i malandrini scappanu!
U dicia io ca Garibaldi facia nu morzu i lustru.

CARLO
Entrando
Saveri, Saveri.........
dici ca sta venendu Saveri.
U vittiru supra i vitti i Santangiulu.
 

SAVERIO
Entrando e appresso a lui tutti quanti sono sulla scena.

Amici mei, arrivai!
E mò nuju mi pò fari chjù nenti,
picchì finalmenti nc'è nu pocu i giustizia e i briganti furu denunziati.
 
 

Tutti gli stingono la mano e gli chiedono notizie in modo confuso.
Entra anche la mamma e si abbracciano commossi.
 
 

SAVERIO
Ma Nina adduv'è, duv'è Nina mia....

DINA
Nina, Nina, nc'è Saveri!!!!!
 

Entra Nina
e si abbracciano tra gli evviva di tutti,
 

e si fa una gran tarantella.
 

FINE 

Tropea 1860 - I Promessi Sposi 
di  Marcella e Maria Cristina ROMANO
INDICE:
Pagina Principale  |   Introduzione   |   Personaggi   |    Scenografia, Costumi, Testi delle Canzoni  |   Atto Primo  | Atto Secondo  | Atto Terzo  |  Downloading  | 


Copyright © 1970-2009 All rights reserved